انواع کم شنوایی و علل آن

انواع کم شنوایی و علل آن

شنوایی یکی از حواس برتر انسان است. کم شنوایی یعنی محروم بودن از حس شنوایی  و فقط به مفهوم نشنیدن صدا نیست، بلکه ماحصل این محرومیت ، موجب عدم دستیابی به بسیاری از تجربیات مفید و امید بخش زندگی فردی و اجتماعی می شود تا جایی که ممکن است فرد را از مسیر موفقیت دور …

انواع کم شنوایی و علل آن ادامۀ مطلب »